0%
درسا خانم
۰۱ مرداد ۱۳۹۴
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد ، که چشمهایتان ندیده ... نگذارید زبانتان چیزی را بگوید ، که قلبتان باور نکرده ... صادقانه زندگی کنید ... !
نشانها
تبلیغات
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
توسط:
هما ی
۰۵ مرداد ۱۳۹۴
جواهر قلب نشان
۰۴ مرداد ۱۳۹۴
قلب سبز
توسط:
لادن پ
۰۱ مرداد ۱۳۹۴