ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

شناخت نام هایی که باعث همزاد مزاحم می شود!

ارسال توسط: مارتیا تاریخ ارسال: ۲۲ مرداد ۱۳۸۸ دسته بندی: زندگی و خانواده»خانواده نظرات: 1 بازدید: 21660

 

شناختن نام هائیکه باعث بوجودآمدن همزاد مزاحم یا تابعه(نوعی از جن ( برای اشخاص میشود
ابتدا نام ونام مادر وتاریخ تولد شخص را با ابجد حساب نموده
مثال: نام( محمد) نام مادر ( مريم) تاريخ تولد ( 15-3- 1975)در صورت لزوممیتوان از تاریخ شمسی استفاده نمود
سپس حروف بدست آمده را کنار هم قرار داده .واعدادتاریخ را به حروف تبدیل کرده به آنها اضافه میکنیم .
مثلا: (15= ه- ي-) (3 =ج (1975= 5= ه 70 = ع 900= ظ 1000 = غ )   
سپس کل حروف را در یک سطر نوشتهوحروف تکراری را حذف میکنیم.بدین شکل:
کل حروف (م ح م د م ر ي م ه ي ج ه ع ظ )
بدون حروف تکراری(م ح د ر ي ه ج ع ظ غ)
حال حروف را به ارقام تبدیلمیکنیم(40 8 4 200 10 5 3 70 900 1000)
در این مرحله اعداد بدست آمده را بدونصفر مینویسیم: ( 4 + 8 + 4 + 2 + 1 + 5 + 3 +7 + 9 + 1)
که مجموعش میشود (44) ازعددبدست آمده (44 )  را تقسیم بر 28 نموده باقیماند مطلوب است که با جدول ذیلمطابقت مینمائیم.عدد باقیمانده از (44) رقم (16)میباشد که نام بسیار مناسبی برایشخص است
الجدول المطلوب
رقم( 1)نامی بسیارمناسب برای شخص
رقم(2) نامیبسیارمناسب برای شخص ودرآن خير بسیاراست
رقم(3) این نامبرای شخص منایب نیست وباعث فقرمیگردد
رقم (4) نامی بسیاربسیارمناسب برای شخص
رقم ( 5) نام برایشخص باعث همزاد مزاحم میگردد
رقم(6) نامی بسیارمناسب برای شخص وباعث خیر است
رقم(7) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(8) نامی بسیارمناسب برای شخص ودرآن خيربسیاراست
رقم(9) نام  غيرمنایب بوده باعث ایجاد بیماری دائمی است باید نامش راتغییر دهد
رقم(10) این نام باعث میگردد یک مزاحم شیطانی برایش بوجود بیاید
رقم (11) نام بسیار بسیارمناسب برای شخص
رقم (12) نام بسیار بسیارمناسب برایشخص
رقم (13) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم (14) ایننام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم(15) نام بسیارمناسب برایشخص
رقم(16) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(17) این نام منایب نیست باعث همزادمزاحم میگردد
رقم(18) نام بسیارمناسب برای شخص
رقم(19) نام بسیار بسیارمناسببرای شخص است وباعث جلب رزق میگردد
رقم(20) این نام منایب نیست باعث همزاد مزاحممیگردد
رقم(21) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید
رقم(22) نامبسیاربسیارمناسب برای شخص
رقم(23) این نام منایب نیست باعث صدمات میگردد
رقم(24) نام بسیاربسیارمناسب برای شخص
رقم(25) این نام منایب نیست باعثصدمات از هر سو  میگردد
رقم(26) نام بسیار مناسب برای شخص است وباعثخیرمیگردد
رقم(27) نام بسیاربسیار مناسب برای شخص است وباعث خیرزیاد میگردد
رقم(28) این نام باعث میگردد یک مزاحم تابعه بوجود بیاید وصدمه وخوابهایپریشان
 
جدول حروف ابجد رو برای راهنمایی شما قرار دادم.شماره هر حرف زیر آن نوشته شده است
 
الف
ب
ج
د
ه‍
و
ز
ح
ط
ی
ک
ل
م
ن
س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
ث
خ
ذ
ض
ظ
غ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰
۲۰۰
۳۰۰
۴۰۰
۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۹۰۰
۱۰۰۰
 
 
 

 

 

 

 

0
0

امیر رامسیس    ۲۲ مرداد ۱۳۸۸
مرسی

محبوب ترین مقالات زندگی و خانواده»خانواده
بازدید: 6399
نظرات: 325
بازدید: 5017
نظرات: 214
0
219
بازدید: 3250
نظرات: 230
0
216
بازدید: 1872
نظرات: 78
0
200
بازدید: 3781
نظرات: 173
0
193
بازدید: 2994
نظرات: 156
بازدید: 3265
نظرات: 161
0
165
بازدید: 2797
نظرات: 149
0
165
بازدید: 2801
نظرات: 136
0
155