دكتر حسين تنهايي پدر جامع شناسي دانشگاه آزاد ايران

ارسال توسط: محمد تاریخ ارسال: ۳۰ آذر ۱۳۸۸ دسته بندی: اجتماعي و جامعه نظرات: 3 بازدید: 5910

هو

 

دكتر حسين تنهايي و استادش هوبرت بلمر

حسين ابوالحسن تنهايي، دكتراي تخصصي در جامعه شناسي از آمريكا، استاديار پايه 19 گروه جامعه شناسي، تهران مركزي، متولد 1330و1و15 در اصفهان، نام پدر: علي
ليسانس: روانشناسي و فلسفه، فوق ليسانس: جامعه شناسي و انسان شناسي، دكتري: جامعه شناسي و انسان شناسي، دوره تخصصي در دوره دكتري: روان شناسي اجتماعي و نظريه هاي جامعه شناسي، از آمريكا، داراي توصييه نامه و مجوز تدريس نظريه هاي جامعه شناسي از پرفسور برجسته و بنيانگزار مكتب كنش متقابل نمادي، هربرت بلومر.
- عناوين شناخته شده: معرفي شده به عنوان مدرس دوره عالي تدريس نظريه هاي جامعه شناسي توسط پرفسور هربرت بلومر 1980 ميلادي
شناخته شده به عنوان چهره ماندگار كرج در تابستان 87
شناحته شده به عنوان پ‍زوهشگر برتر از واحد دانشگاهي اراك پائيز 87
شناخته شده به عن.ان پزوهشگر برتر از واحد دانشگاهي تهران مركزي زمستان 87
- سوابق آموزشي: مدرس دروس مباني جامعه شناسي و جامعه شناسي خانواده در آمريكا، دو سال در سال هاي 1980- 1979 ميلادي
استاد مدعو در دانشگاه تربيت مدرس تهران بمدت 3 سال، تمام وقت دانشگاه تربيت معلم تهران به مدت 3 سال، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و واحد شمال، ادامه دارد
استاديار در دانشگاه هاي آزاد اسلامي: واحدهاي كرمان، اراك و تهران مركزي از سال1365 وتمام وقت تهران مركزي از سال 1376
سوابق اجرايي: معاون پ‍ژوهشي دانشگاه ازاد اسلامي كرمان 68-13663
رئيس دانشكده تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي اراك 76-1370
مدير گروه جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي 83- 1380
رئيس دانشكده و رئيس مجتمع ولي عصر تهران مركزي 84-1383
مدير گروه ارشد جامعه شناسي واحد اراك، ادامه دارد
مدير مسئول فصلنامه تخصصي جامعه شناسي (علمي– پژوهشي) دانشگاه آزاد اسلامي آشتيان، ادامه دارد
سوابق پ‍‍‍‍زوهشي: مطالعه اجتماعي و اقتصادي شهر ماهان، با حمايت استانداري كرمان، 78-1377
مطالعه حاشيه نشين هاي صالح آباد و ولي آباد اراك با حمايت سازمان برنامه اراك 73-1372
مطالعه پرخاشگري در قشر حاشيه اي پاكدشت، تهران در فصلنلمه جامعه شناسي آشتيان سال اول شماره اول 1384
سوابق چاپ مقاله: جايگاه نظريه بلومر در جامعه شناسي معرفت، مجله پزوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دهم، شماره هاي 1 و2، 1378
تحليل زمينه هاي جامعه شناسي معرفت بورديو، فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي واحد آشتيان سال 1 شماره 3، 1384
اهميت و نقش چندگانگي مفهوم...، قصلنامه تخصصي جامعه شناسي علمي پژوهشي واحد آشتيان سال 1 شماره 4، 1384
ساختار شناسي كنش پيوسته در ...، فصلنامه تخصصي جامعه شناسي علمي پژوهشي واحد آشتيان سال 2 شماره 4 ،1386
هم فراخواني ساخت نقش و كنش در نظريه جرج هربرت ميد، فصلنامه علمي پژوهشي جامعه شناسي واحد آشتيان سال دوم ، شماره 6 ، زمستان 1385
بازنگري شرح ذايتلين از چشم انداز ديالك تيكی خود و كنش در نظريه ميد، فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي آشتيان، سال 2، شماره 1، 1385،
تبيين مقايسه اي رفتار بزهكارانه شهر بابل...، فصلنامه تخصصي علمي پزوهشي جامعه شناسي آشتيان سال 3، شماره 1، 1386، با همكاري آقاي دكتر عباسي
جهاني شدن، تجددگرايي و خانواده در ايران، فصلنامه تخصصي جامعه شناسي آشتيان سال 3، شماره 2، 1386، با همكاري خانم دكتر شكربيگي
بررسي تاثير اشتغال در فعاليتهاي روزمره بزهكارانه، فصلنامه تخصصي جامه شناسي آشتيان سال 3 شماره 3، 1386، با همكاري آقاي دكتر عباسي
بازبيني فرانظريه تفسيرگرايي ريشه اي در قشربندي پهلوي اول، فصلنامه تخصصي جامعه شناسي سال3 شماره 4، 1386، با همكاري خانم كارخانه
بررسي تحليلي خاستگاه نظري و تاريخي نظريه ي جامعه شناختي آنتوني گيدنز، فصلنامه تخصصي جامعه شناسي، سال 4، شماره !، 1387، با همكاري خانم قاري
سوابق چاپ كتاب: شيوه تنظيم پايان نامه، همراه با آقاي دكتر نكهت، چاپ اول نشر هميار1373، چاپ دوم، در فرايند چاپ
درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي، 1371، چاپ پنجم 1383 نشر مرنديز
جامعه شناسي در شرق باستان چاپ اول 1381 نشر بهمن برنا
جامعه شناسي در غرب باستان چاپ اول 1382 نشر بهمن برنا
جامعه شناسي متفكرين مسلمان چاپ اول 1383 نشر بهمن برنا
جامعه شناسي عرفاي مسلمان چاپ اول 1386 نشر بهمن برنا
جامعه شناسي نظري، 1382، چاپ دوم 1386 نشر بهمن برنا
نظريه هاي جامعه شناسي، ويژه دوره كارشناسي، چاپ اول 1387، نشر مرنديز
هربرت بلومر و كنش متقابل نمائي، نگاه اول، بهار 88
جامعه شناسي پيشقراول در غرب جديد چاپ اول 1381 چاپ دوم زير چاپ بهار 88
كتاب هاي خارج از چاپ: جامعه شناسي در اديان، 1373، جامعه شناسي تاريخي اسلامي، 1378، جامعه شناسي نظري اسلام، 1379
همراه 0***6974435 hatanhai@*****.com ايميل: www.hatanhai.com سايت علمي و پزوهشي:


Resume


Hosein Abolhasan Tanahai Ph.D
Birth Date and place: 4, April, 1951, Esfahan, Iran.
Religion: Moslem, Gonabadi Sufi

Graduated from Sociology Dep., Faculty of Human Behavior, United State International University ( U.S.I.U); San Diego, CA., U.S.A.
Dissertation Chairperson: Distinguished Professor Herbert Blumer, In 1981.

Assistant Professor in: Dep. of sociology
Azad Islamic University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

E**** add: hatanhai@*****.com
E**** add: hatanhai121@*****.com
Site: www.hatanhai.com
Mobile No.: 0098-***6974435 ,

Educational Background

1- High School Diploma: in: Persian Literature, Adab High School, Esfahan, Iran.
2- Bachelor Degree ( B.A.): Psychology (and philosophy); plus a certification in: counseling, Esfahan University, Esfahan, Iran, 1974.
3- Master of Art ( M.A.): Sociology & Anthropology, from (U.S.I.U); U.S.A., 1978.
4- Philosophy Degree ( Ph.D): Sociology & Anthropology, plus a degree in social psychology, (U.S.I.U); U.S.A., 1981.
5- A Certification and Recommendation Letter by Distinguished Professor Herbert Blumer, for high specialization in sociological theories, in: 1980.


Teaching Background

1- Sociological Theories, Dep. of Sociology & Planning, in: Shiraz University, Shiraz, Iran, 1983-5.
2- Sociological & Anthropological Theories, Social Problems in Iran, Social Pathology, in B.A., Dep. of Sociology. Kerman Islamic AzadUniversity, Kerman, Iran, 1986-9.
3- Sociological Theories, Anthropological Theories, Sociology of Religion, Sociology of Knowledge, Moslem Social Philosophers, in: M.A. Program, Dep. of Sociology, Arak Azad Islamic University, Arak, Iran, 1989- continuing as part-time.
4- Sociological Theories, Anthropological Theories, in: M.A. Program, Dep. of sociology, University Teacher Training University, Tehran, Iran, 1991-4.
5- Sociological Theories, Sociology of Religion, Sociology of Knowledge, Moslem Social Philosophers, in: M.A. Program, Dep. of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran, 1997- continuing as full-time.
6- Critical Points in Sociological Theories, in: Ph.D. Program, Olum & Tahghighat Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 1999.
7- Critical Points in Sociological Theories, Meta-theory in Sociological Theories, in Ph.D. Program, Dep. of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran, 2002- continuing as full-time.
8- Authorized trainer and speaker in Gonabadi Sufi Sect, 1999- continuing.


dministrative Positions

1- Social Counselor in: Iran Presidential Office, Tehran, Iran, 1982-3.
2- Research Vice President, Kerman Islamic Azad University, Kerman, Iran, 1987-9.
3- Dean of Human Sciences Faculty, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran, 1989-1980.
4- Dean of Graduate Studies Faculty, Arak Islamic Azad University,Arak, Iran, 1980-1997.
5- Dean of Sociology Graduate Department, Arak Islamic Azad University, Arak, Iran, 1989- continuing.
6- Dean of Sociology Department(serving B.A., M.A. & Ph.D. programs); Tehran Islamic Azad University, The Central Branch, Tehran, Iran, 2001-4.
7- Dean of Psychology & Social Sciences Faculty, Tehran Islamic Azad University, The Central Branch, Tehran, Iran, 2004-5.
8- President of Vali-Asr University Complex, (Training almost 12000 student in more than 50 various …… Tehran Islamic Azad University, the Central Branch, Tehran, Iran, 2004-5.
9- Dean of Professional Journal of Sociology, Ashtian Azad University, Ashtian, Iran, 2005- continuing.

Research Studies

1- Socio-Economic Study of Mahan City, sponsored by Kerman Civil Engineering Office, Kerman Province , Kerman, Iran, 1988-9.
2- Marginal life: Vali Abad & Saleh Abad, sponsored by Arak Planning and Budjet Organization, Arak, Iran, 1993-4.
3- Sociological Study of Class Knowledge and Structure in Marginal Areas: The Case of Beejeh, Research Journal of Sociology, No.1, 2005, Ashtian Azad Islamic University,Ashtian, Iran.
4- Sociological Study of Class and Social Knowledge in Iranian History, in process.


Published Works

1- Introduction to Sociological Theories and Schools, Gonabad: Marandis Pub., Inc., 1992, Fifth Print, 2004.
2- Introduction to Sociological Theories: Seven Articles, Tehran: Kheradmand Pub., Inc., 1993.
3- Applied Design for Writing a Dissertation, Kerman: Hamiar Pub., Inc., 1994.
4- Sociology in Religions, Yazd: Bahabad Pub., 1994.
5- Sociological Theories, Written for Paiame Nour University, Tehran: Paiame Nour University Press, 1996, Sixth Print, 2002.
6- Historical Sociology of Islam, Tehran: Rouzegar Pub., Inc., 1999.
7- Theoritical Sociology of Islam, Mashhad: Sokhangostar Pub., Inc., 2000.
8- Sociological Imagination in it's Historical Path: in Fourteen Volumes, Tehran: Bahmanborna Pub., Inc. Volumes so far published:


1- Volume one: Theoritical Sociology: basis, concepts and principles, 2003.
2- Volume two: Religious Sociology in Ancient East, 2002.
3- Volume three: Philosophic-Religious Sociology in Ancient West, 2003.
4- Volume five: Vanguard Sociology in New West, 2002. ( the second print is in process )
5- Volume ten: Historical Sociology of Theories among Moslem Thinkers: a selective approach, 2005.
6- Volume eleven: Sociological Perspectives among Sufi Elites: a selective approach, 2007.

9- Theories of sociology, for under graduate students, Mashhad: Marandis, Spring 2008.

Research Papers


1- Theoritical place of Herbert Blumer in Sociology of Knowledge, Research Journal, No. …, Year …, Esfahan: Esfahan University Press, 1999.
2- BIJE…
3- A Theoritical Analysis of Bourdieu's Sociology of Knowledge, Professional Journal of Sociology. Vol. 1, No. 3, Autumn 2005.
4- Importance and role of multi-meaning aspect of concept in structuring and knowing theory, Professional Journal of Sociology, Professional Journal of Sociology,1st year, 4th No., Winter, 2007
5- Mutual Implication of the structure of role and action in Mead theory,
6- Reflecting Zeitlin examination of dialectical perspective of Mead theory of Self, Action and Present, Professional Journal of Soviology, 2nd year, 1st No., Spring 2007
7- Stucturology of Joint Action in Blumer Symbolic Interactionism, Professional Journal of Sociology, 2nd year, 4rd No., Winter 2008

0
0

mona    ۱۶ تیر ۱۳۹۳
ممنون از معرفی کاملی که از دکتر نمودید و سپاسگذار می شویم اجامعه شناسان دیگر نیز معرفی به عمل آید

mona    ۱۶ تیر ۱۳۹۳
ممنون از معرفی کاملی که از دکتر نمودید و سپاسگذار می شویم اجامعه شناسان دیگر نیز معرفی به عمل آیدمحبوب ترین مقالات اجتماعي و جامعه
بازدید: 2508
نظرات: 83
0
90
بازدید: 2508
نظرات: 61
0
62
بازدید: 1514
نظرات: 66
1
62
بازدید: 1702
نظرات: 51
0
55
بازدید: 1900
نظرات: 65
3
52
بازدید: 1692
نظرات: 40
0
40
بازدید: 1507
نظرات: 40
0
38
بازدید: 1007
نظرات: 41
0
36
بازدید: 2846
نظرات: 39
0
36
بازدید: 1481
نظرات: 29
0
27