کلبه برفی
گروه: کلبه برفی
رهبر گروه : شاهین شاه
تاسیس : 30 مهر 1390

نظرات (951)

صفحه 1 از 351

2

3

4

5

6

...

35

شاهین شاه http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg<br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۵
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg" alt="" /><br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۵
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg" alt="" /><br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۵
شاهین شاه 144526
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۵
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg" alt="" /><br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۴
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg" alt="" /><br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۴
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/73976907805561339088.jpg" alt="" /><br />
شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۳ ساعت:۱۸:۲۴
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/10906583955490974542.jpg" alt="" /><br />
سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۶:۰۷
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/10906583955490974542.jpg" alt="" /><br />
سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۶:۰۶
شاهین شاه <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/10906583955490974542.jpg" alt="" /><br />
سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۶:۰۶
شیلا فربود *** من و خدایم *** <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;یه فنجون چایی داغ واسه هر که اومد اینجا و سردش بود<br /> <br /> <img alt="" src="http://8pic.ir/images/38056236138560944819.jpg" /><br type="_moz" /> </span></span></div>
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۵
شیلا فربود *** من و خدایم *** <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;یه فنجون چایی داغ واسه هر که اومد اینجا و سردش بود<br /> <br /> <img alt="" src="http://8pic.ir/images/38056236138560944819.jpg" /><br type="_moz" /> </span></span></div>
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۵
شیلا فربود *** من و خدایم *** <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;یه فنجون چایی داغ واسه هر که اومد اینجا و سردش بود<br /> <br /> <img alt="" src="http://8pic.ir/images/38056236138560944819.jpg" /><br type="_moz" /> </span></span></div>
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۵
شیلا فربود *** من و خدایم *** <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;یه فنجون چایی داغ واسه هر که اومد اینجا و سردش بود<br /> <br /> <img alt="" src="http://8pic.ir/images/38056236138560944819.jpg" /><br type="_moz" /> </span></span></div>
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۴
شیلا فربود *** من و خدایم *** <div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(255, 0, 255); "><span style="font-size: medium; ">&nbsp;یه فنجون چایی داغ واسه هر که اومد اینجا و سردش بود<br /> <br /> <img alt="" src="http://8pic.ir/images/38056236138560944819.jpg" /><br type="_moz" /> </span></span></div>
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۴
شیلا فربود *** من و خدایم *** وای بچه ها من اینجا مدتهاست نیومده بودم یه سر رفتم صفحات قبل نمیدونی چقد حالم بد شد خاطرات گذشته پیش چشمهام رژه رفتن چقد سخته نبودنت ابجی نوشینم....کجایی دختر
چهار شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ ساعت:۰۱:۰۲
شاهین شاه نخیر این قسمت به علت برف شدید و یخبندان خراب شده است !!!
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۲:۰۲
شاهین شاه تصویر جواب نداد<br /> حالا با فال امتحان میکنیم !!!<br /> <br /> <table style="width: 100%; margin-bottom: 25px" dir="rtl"> <tbody> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>گفتم گره نگشوده​ام زان طره تا من بوده​ام</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>گفتا منش فرموده​ام تا با تو طراری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده​است بو</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>چون من گدای بی​نشان مشکل بود یاری چنان</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>شد لشکر غم بی عدد از بخت می​خواهم مدد</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند</nobr>

</td> </tr> <tr> <td align="left" dir="rtl" style="width: 48%;"> <p style="text-align: left"><nobr>با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او</nobr>

</td> <td style="width: 4%">&nbsp;</td> <td align="right" dir="rtl" style="width: 48%;">

<nobr>کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند</nobr>

</td> </tr> </tbody> </table> <h2>تعبیر:</h2> <p style="margin-right: 50px; margin-left: 50px; line-height: 25px; font-weight: bold">خیلی سختی کشیده ای و ناملایمات زیادی دیده ای ،ولی ناامید نشو و بدان که زندگی برای هر کس به گونه ای سخت است.سعی کن از کسانی که به تو بدی کرده اند دوری کنی و بدان که شادی در پیش داری.

<br />
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۲:۰۲
شاهین شاه خوب حالا با تصویر امتحان میکنیم !!!<br /> <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/41777392941530474901.jpg" alt="" /><br />
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۲:۰۱
شاهین شاه خوب حالا با تصویر امتحان میکنیم !!!<br /> <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/41777392941530474901.jpg" alt="" /><br />
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۲:۰۱
شاهین شاه خوب حالا با تصویر امتحان میکنیم !!!<br /> <img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/41777392941530474901.jpg" alt="" /><br />
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۱:۵۵
شاهین شاه عه درست شد فقط همه میچسبن به هم دوباره امتحان میکنیم یک دو سه الو الو صدا میاد !!!؟؟
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۱:۵۴
شاهین شاه الو الو امتحان میکنیم یک دو سه
يکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۱:۵۴
تمام ناتمام من باتوتمام می شود یارب تنهايي . تنهايي . تنهايي

خجسته تنهايي

چه نيكوست صداي فريادي را نشنيدن

چه نيكوست با ديگران نياميختن

چه نفرت انگيز است همسايه

تنهايي اي تمام لذت ها

اي سرود ابدي انسان ژرف گراي

اي مقدس ترين هديه طبيعت

چه گواراست طعم خوش لحظه هاي تو

و چه بر شكوه است حياتي كه در قلب آدم تو جريان دارد

تنهايي اي بي رياي كامل

مرا در ميان بگير

مرا از خلق ابله زمانه ام جدا كن

تنهايي . تنهايي . تنهايي
خجسته تنهايي
پنج شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۰:۱۵
صفحه 1 از 351

2

3

4

5

6

...

35

گروه های بروز شده

>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...