0%
هاله   -   م

هاله - م

زن مجرد از تهران

21 اسفند 1323 (75 ساله)

تاریخ عضویت: 20 فروردین 1389

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: هاله - م
در یک خط: هاله یعنی خرمن ماه
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 21 اسفند 1323 (75 ساله)
محل تولد: تهران
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: بر روی ما نگاه خدا خنده می زند.....هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم

زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش ..... پنهان ز دیدگان خدا می نخورده ایم

پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود... بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا

نام خدا نبردن از آن به که زیر لب ..... بهر فریب خلق بگویی خدا خدا

ماییم ...ما که طعنه زاهد شنیده ایم ......ماییم ...ما که جامه تقوی دریده ایم

زیرا درون جامه بجز پیکرفریب ...زین هادیان حقیقت ندیده ایمفروغ فرخزاد
اطلاعات تحصیلی
در حال حاضر: تمام وقت مشغول به كار هستم
اطلاعات علایق
رنگ مورد علاقه: زیباترین رنگ ها سبز است
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ زیاد
آیا مذهبی هستید؟ معمولی
قدم زدن دو نفره را دوست دارید؟ زیاد
سفر دوست دارید؟ زیاد
چطور لباس می پوشید؟ سنگين
30