0%
پویا- @puya991

پویا- @puya991

مرد متأهل از همدان

15 اردیبهشت 1343 (54 ساله)

تاریخ عضویت: 16 مرداد 1390

حیف و صد حیف به ایرانم / شده ویران زبیخردی بیخردان


شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به آدم توسط پویا- @puya991
۲۳ آبان ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶

ماهاتما گاندی میگه:.................

ماهاتما گاندی میگه:.................
انسان که غرق شود قطعا می میرد چه در دریا چه در رویا
چه در دروغ چه در گناه چه در خوشی چه در قدرت
چه در جهل چه در انکار چه در حسد چه در بخل
چه در کینه چه در انتقام مواظب باشیم غرق نشویم!
انسان ب
ادامه...
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
همین اش و همین کاسه!! مگه نه ؟؟؟؟
>>> > > >  > >>>>>>همین آش و همین کاسه>>>>>> > > > > > > >>>>در زمان نادرشاه افشار، یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم می‌کرد>>>> > > >>>>و مالیاتهای فراوان از آنان می‌گرفت. مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد>>>> > > >>>>نادر بردند. نادر پیغامی برای استاندار فرستاد ولی او همچنان به ظلم خود>>>> > > >>>>ادامه می ...
mohsen mohsen جالب بود
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۶
118
هدایا