0%
شـــــوکا

شـــــوکا

زن مجرد

3 آذر 1366 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 12 اردیبهشت 1391

نه پیشانی من به لبهای تو رسید ، نه لیاقت تو به احساس من ! چیزی به هم بدهکار نیستیم … !!!

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
264
موسیقی پروفایل
هدایا