0%
مینا

مینا

زن

17 اسفند 1361 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 22 اسفند 1397

به یزدان گر ما خِرَد داشتیم/کجا این سرانجام بد داشتیم!!!!
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مینا
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 17 اسفند 1361 (36 ساله)
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: آدمهای بزرگ با افکار بزرگ، نسرین ستوده نرگس محمدی
285
هدایا