0%
فرزاد زند
۰۷ شهریور ۱۳۹۵
تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست!
نشانها
تبلیغات

که باشم من؟

مرا از من خبر کن .

چه معنی دارد اندرخود سفر کن .

اگر کردی سؤال ازمن که من چیست؟!

مرا از من خبر کن تا که من کیست .

من کیستم؟!
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 1
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
دسته گل رز
۲۱ بهمن ۱۳۹۵