0%
دل نوشته
۰۵ آبان ۱۳۹۴
تنها گناه من احساسم بود !
تبلیغات

شعری که تو را جان می بخشد

شاعرش را یک بار کشته است ...
فرشاد 20
ادامه
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
آی دُنــــیــا...
بــُرو بـا هـَم قـَد خـُـودَت بــازی کُن...
تــُو کـُـجــا...اَشْــرَف مـَـخـْـلــوقــات خـُـدا کــُجــا...
حُــرمَــت نـٍـگَـه دار لـَـعنَتـــی...

mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
nillofar 20
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
شانــﮧ ای مــﮯ خواهـم برای سـرم،

و ســــری بـــــــرای شــــــــــانـــــﮧ ام . . . !

کســﮯ خستــــﮧ نیسـتـــ از این بالــش های پــری ؟؟؟
mohsen adib خیلی زیبا
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
nillofar 20
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
بگو راه را گم کرده بودم

بگو ساعتم خواب مانده بود
اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم
برای شتابی که نداشتی
بهانه ای جور کن
جهان
با دروغ تو
زیبا می شود...
mohsen adib بسیار عالی
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
nillofar 20
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
آدمها
نقاش های ماهری هستند
در یک چشم به هم زدن روزگارت را سیاه میکنند
mohsen adib دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
nillofar 20
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
پاییز باشد
جمعه هم
و
تو هم
نیایی ُ نباشی ُ نمانی
. . .
عجب اوضاعیست!
mohsen adib واقعا
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
nillofar 20
ادامه
  ۰۲ مرداد ۱۳۹۵
یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد ..!
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
A.H Afr 20
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
گاهی شعر سراغم را میگیرد ٬ گاهی هوای تو
تفاوتی نمیکند ، هر دو ختم میشوید به دلتنگی من
mohsen adib 20
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
A.H Afr 20
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
بازنشر مطلب مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط دل نوشته
۱۰ مهر ۱۳۹۳
برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی

کسی باش که تا به حال نبودی.
mohsen adib آفرین
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
A.H Afr 20
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۵
بازنشر مطلب مربوط به احمد مهرورز توسط دل نوشته
۱۰ مهر ۱۳۹۳
بزرگترین شکست از دست دادن ایمان است .متبرک کسی است که علی رغم همه رویدادهاقلب خود را بسوی خدا می گیردو می گوید : به " تو " توکل می کنم..
mohsen adib واقعه بین
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
  ۱۱ مهر ۱۳۹۳
هدایا
بفرما پرتغال
۱۹ دی ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
توسط:
فهیمه
۱۸ مهر ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳