0%
شاهین

شاهین

مرد

1 فروردین 1321 (78 ساله)

تاریخ عضویت: 23 مرداد 1387

عاقبت يک روز يک نفر ميآيد و تمام آنهايي که رفته اند را از ياد مي برد ايلهان برک

نظرسنجی

36
هدایا