0%
شهاب ع
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
دنیا همین است... تا مال دیگری می شوی... بقیه تازه یادشان می آید چقدر دوستت داشتند....
نشانها
تبلیغات

شاه به وزیر دستور داد که تمام شترهای کشور را به قیمت ده  سکه طلا بخرند. وزیر تعجب کرد و گفت: اعلیحضرت حتماً بهتر می دانند که اوضاع خزانه اصلاً خوب نیست و ما هم به شتر نیاز نداریم.
شاه گفت فقط به حرفم گوش کن و مو به مو اجرا کن.
وزیر تمام شترها به این قیمت را خرید. شاه گفت حالا اعلام کن که هر شت
ادامه...
هدایا
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۱۷ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۶ مهر ۱۳۹۵